Privacy statement

1.    AVG 

HELIO advocaten|mediators is ter zake de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Betrokkenen zijn de natuurlijke personen van wie HELIO advocaten|mediators persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over een betrokkene en op basis waarvan die betrokkene kan worden geïdentificeerd.

2.    Verwerkingsverantwoordelijke

HELIO advocaten|mediators is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd te (4708 AL) Roosendaal, aan de Vijfhuizenberg 50. U kunt HELIO advocaten|mediators telefonisch bereiken op 0165 592 000, per fax op 0165 592 050 en per e-mail via info@helioadvocaten.nl. 

3.    Betrokkene 

Dit privacy statement is van toepassing op alle personen van wie HELIO advocaten|mediators persoonsgegevens verwerkt, waaronder in ieder geval begrepen cliënten, potentiële cliënten, websitebezoekers en ontvangers van nieuwsbrieven of andere berichtgeving. 

Op het bovenstaande geldt de uitzondering dat dit privacy statement niet van toepassing is op personen van wie HELIO advocaten|mediators persoonsgegevens verwerkt omdat zij aandeelhouder, vennoot, werknemer, uitzendkracht, inleenkracht, student-stagiair of sollicitant zijn. 

4.    Welke gegevens

HELIO advocaten|mediators verwerkt de persoonsgegevens die direct of indirect aan haar zijn verstrekt. HELIO advocaten|mediators verwerkt met betrekking tot de in sub 5 omschreven doelen de volgende categorieën persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens die de betrokkene aan HELIO advocaten|mediators verstrekt. Dit betreffen onder meer persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van de zaak van de betrokkene. 
 • Persoonsgegevens verkregen door technologieën. Dit betreffen onder meer het IP-nummer van de betrokkene en informatie over het gebruik van de website door de betrokkene. 
 • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen. Dit betreffen onder meer gegevens uit het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

5.    Welke doelen

De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen door HELIO advocaten|mediators onder meer voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 

 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten. 
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen. Dit betreft onder meer de verplichting die HELIO advocaten|mediators op grond van de WWFT kan hebben om een kopie van het identiteitsbewijs van een opdrachtgever of betrokkene op te slaan. 
 • Het opnemen en het onderhouden van contact met de betrokkene. HELIO advocaten|mediators houdt een klantenbestand bij dat onder meer wordt gebruikt voor het toezenden van (digitale) nieuwsberichten en uitnodigingen. 
 • Het analyseren en verbeteren van de diensterlening van HELIO advocaten|mediators. 
 • Het verbeteren en beveiligen van de website www.helioadvocaten.nl.

6.    Welke gronden

HELIO advocaten|mediators verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende gronden:

 • De betrokkene heeft HELIO advocaten|mediators toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken door daarvan mededeling te doen bij de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke. 
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van of in de aanloop naar een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten. 
 • HELIO advocaten|mediators heeft een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken. 
 • HELIO advocaten|mediators heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens. 

7.    Verwerker

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan HELIO advocaten|mediators een derde verwerker inschakelen. HELIO advocaten|mediators zal met deze derde verwerker een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt. 

8.    Ontvangers

Persoonsgegevens kunnen binnen HELIO advocaten|mediators worden gedeeld. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten of op grond van een wettelijke verplichting.  

9.    Ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

Voor het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten kan het noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Economische Ruimte worden verstrekt. Daarbij zullen persoonsgegeven slechts aan derden buiten de Europese Economische Ruimte worden verstrekt, indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

10.    Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van betrokkenen zullen door HELIO advocaten|mediators niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de in sub 5 genoemde doeleinden. 

11.    Rechten betrokkenen

De betrokkene kan met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens verschillende rechten uitoefenen. Zo heeft de betrokkene het recht op inzage, overdraagbaarheid, rectificatie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Tevens kan de betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, of de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens beperken. Voor een beroep op voornoemde rechten kan de betrokkene contact opnemen met de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke. 

In het geval dat persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of dat de verwerking ervan is beperkt, stelt de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van de persoonsgegevens daarvan op de hoogte. 

12.    Klachten

In geval van een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door HELIO advocaten|mediators kan contact worden opgenomen met de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Indien naar aanleiding daarvan niet tot een oplossing wordt gekomen, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

13.    Wijzigingen

Dit privacy statement kan door HELIO advocaten|mediators worden gewijzigd. Betrokkenen kunnen van wijzigingen op de hoogte blijven, door het privacy statement op de website van HELIO advocaten|mediators te raadplegen.